Begeleiding

Sociaal-emotionele en studiebegeleiding

Het welbevinden en de studievoortgang van elke leerling is onze allergrootste bekommernis. Voor het gehele korps is dit een dagelijkse opdracht; leerlingenbegeleiders, klassentitularissen, leerkrachten, directie en secretariaat dragen vanuit een oprechte betrokkenheid bij aan het welbevinden en de prestaties van elke leerling.

De leerlingenbegeleiding heeft specifiek de taak sociaal-emotionele of studieproblemen bij leerlingen aan te pakken en op te volgen.

Cel Leerlingenbegeleiding

De Cel Leerlingenbegeleiding is de coördinerende motor van de leerlingenbegeleiding. Ze bestaat uit de leerlingenbegeleider, het leerlingensecretariaat en de directie.

Op het tweewekelijks overleg met de CLB-medewerker wordt gezocht naar oplossingen - tussenkomsten, bijvoorbeeld begeleidingsacties - die dicht bij de leerling staan en worden er afspraken gemaakt - wie doet wat, wanneer? De informatie die op deze overlegmomenten komt, wordt steeds met de nodige discretie behandeld.

De CLB-medewerker is ons aanspreekpunt op het ogenblik dat we een gebrek aan eigen professionaliteit ondervinden. Het CLB biedt ons ondersteuning, neemt de begeleiding van ons over of vult de schoolbegeleiding aan. Zij neemt, waar nodig, contact op met externe instanties om aan een grotere vraag tot ondersteuning te voldoen.

Wil je contact opnemen met het CLB? Dit kan via hun website!

Wil je met het CLB chatten, dan kan dit door op deze link te klikken https://www.clbchat.be/

· op maandag, dinsdag en donderdag van 17.00u. tot 21.00u.

· op woensdag van 14.00u. tot 21.00u.

Ondersteuningsteam

De overheid werkte een nieuw model uit voor leerlingen met nood aan extra ondersteuning in het onderwijs. Dit nieuwe ondersteuningsmodel trad in werking op 1 september 2017. De extra middelen die vroeger voor bv. GON/ION-begeleiding werden vrijgemaakt, zijn in dit nieuwe model samengevloeid.

Meer info leest u door op pdf bestandOndersteuningsteam.pdf (121 kB) te klikken.

Leerstoornissen

Een leerling met de diagnose van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie e.a.) heeft specifieke noden. We houden eraan deze leerlingen een begeleiding op maat te geven. In overleg met ouders en leerling worden ondersteunende maatregelen opgesteld. De maatregelen zijn enerzijds vakgebonden (vb. specifieke afspraken rond dictees voor taalvakken) en anderzijds vakoverschrijdend (vb. gebruik van software Kürzweil bij de examens). De ondersteuning is bedoeld om de leerling, mét zijn leerstoornis, toch in staat te stellen de eindtermen te behalen.

Leren leren

We vinden het als school belangrijk dat elke leerling een werkattitude aanleert en de geleerde leerinhouden op een zelfstandige manier kan verwerken en inoefenen. Tijdens dat proces, dat niet voor iedereen even vlot verloopt, willen we de leerlingen begeleiden.

De leerlingen van het eerste jaar van campus Middenschool krijgen in de verschillende vakken tips en tools aangereikt over hoe ze dit vak het beste studeren. Daarnaast worden in het lessenrooster extra sessies voorzien i.v.m. ‘leren leren’, onder andere ter voorbereiding van de examens.

Met de leerlingen van het derde jaar campus Atheneum gaan we in een 6-tal sessies op een interactieve manier op zoek naar antwoorden op vragen als :

  • Welke leermethodes passen het best bij mij en bij mijn leerstijl?
  • Hoe moet ik een planning maken én volgen?
  • Hoe bereid ik mij voor op de examens?
  • Hoe moet ik al die woorden memoriseren voor al die talen?
  • Hoe werkt mijn geheugen?
  • Hoe moet ik grotere gehelen leren?
  • Hoe maak ik een goede samenvatting?
  •  

Leren leren wordt binnen de schooluren georganiseerd en gaat door in klasverband. We zijn er immers van overtuigd dat de inhoud voor iedereen bruikbaar én nuttig is! 

Individuele studiebegeleiding

Indien de klassenraad het nodig vindt of op vraag van de ouders of de leerling kan er ook individueel begeleid worden. Een leerkracht, een studiebegeleider of de klassentitularis gaat dan samen met de leerling op zoek naar het waarom van de tegenvallende resultaten en maakt een actieplan. De begeleider volgt op regelmatige basis op of de gemaakte afspraken nagekomen worden. Deze vorm van begeleiding vraagt een actieve participatie van de leerling en de ouders.

Spreekuur/inhaallessen

Spreekuren en inhaallessen worden binnen de normale schoolwerking georganiseerd. In dit lesmoment werkt de leerkracht de eventueel opgelopen achterstanden weg. Leerlingen kunnen hier steeds terecht met vragen of voor remediëring.

Ochtend-, middag- en avondstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben de leerlingen de mogelijkheid om hun taken en toetsen voor te bereiden in de avondstudie. Onder deskundige begeleiding kunnen ze op die manier in een goede leeromgeving werken. Op campus Middenschool kunnen de leerlingen ook in de ochtendstudie terecht. Op campus Atheneum is er mogelijkheid tot het volgen van middagstudie.